Hutnez shop

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU Hutnez

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich
danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego Hutnez, działającego pod
adresem internetowym www.hutnez.com (dalej: „Sklep”).
Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce mają
znaczenie nadane im w Regulaminie.
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Hutnez z siedziba w Londynie, SE8 5FB.
Kontakt z Administratorem
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z
Administratorem za pomocą:
a) poczty elektronicznej – pod adresem: hutnezofficial@gmail.com ;

Środki ochrony danych osobowych
Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak
najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi
przepisami o ochronie danych osobowych.
Informacje o przetwarzanych danych osobowych
Korzystanie ze Sklepu wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz
szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie
przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Zawarcie i
wykonanie Umowy
o świadczenie
Usługi Konta

1) imię;
2) nazwisko;
3) adres poczty elektronicznej;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania Umowy o świadczenie Usługi
Konta zawartej z osobą, której dotyczą
dane, lub podjęcia działań w celu jej
zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi
Konta (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia
i wykonania ww. umowy, w tym utworzenie Konta).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy o świadczenie Usługi Konta.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Z a w a r c i e i
wykonanie Umowy
sprzedaży, Umowy
o d o s t a r c z a n i e
treści cyfrowych lub
Umowy mieszanej

1) imię;
2) nazwisko;
3) numer telefonu;
4) adres poczty elektronicznej,
5) adres dostawy (ulica, numer
domu, numer lokalu,
miejscowość, kod pocztowy,
kraj);
6) NIP;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania Umowy zawartej z osobą,
której dotyczą dane, lub podjęcia działań
w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, Umowy o
dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy mieszanej (ich podanie jest dobrowolne, lecz
konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. Umowy lub Umów).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń
wynikających z ww. Umowy lub Umów.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Przeprowadzenie
p o s t ę p o w a n i a
reklamacyjnego

1) imię;
2) nazwisko;
3) adres poczty elektronicznej;
4) numer telefonu;
5) adres do korespondencji
(ulica, numer domu, numer
l o k a l u , k o d p o c z t o w y,
miejscowość, kraj);

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, w tym
przypadku obowiązków:
• udzielenia odpowiedzi na
reklamację – art. 7a ustawy o
prawach konsumenta;
• realizacji uprawnień Kupującego
wynikających z rękojmi – art.
556 i n. Kodeksu cywilnego)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub
realizacji uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi (ich podanie jest dobrowolne, lecz
konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację oraz
realizacji uprawnień wynikających z rękojmi).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego (nie
dłużej jednak, niż 14 dni), a w wypadku realizacji uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi –
do czasu ich przedawnienia.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

P r z e s y ł a n i e
newslettera

1) imię;
2) adres poczty elektronicznej;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu
realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, w tym
przypadku informowania o nowościach i
promocjach dostępnych w Sklepie)
Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera
(konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).
Administrator będzie przetwarzał adres e-mail do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub
osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
P r z e s y ł a n i e

powiadomień e-
mail

(np. informujących
o p o s t ę p a c h
r e a l i z a c j i
Zamówienia)

1) imię;
2) nazwisko;
3) adres poczty elektronicznej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu
realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, w tym
przypadku informowania Klientów o
p o d e j m o w a n y c h c z y n n o ś c i a c h
związanych ze świadczeniem usług)
Podanie ww. danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji o
czynnościach związanych ze świadczeniem usług (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność
otrzymania ww. informacji).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu
lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Obsługa formularza
kontaktowego

1) imię i nazwisko;
2) adres poczty elektronicznej.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(przetwarzanie danych osobowych
odbywa się na podstawie udzielonej
zgody)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na
zapytanie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu cofnięcia udzielonej zgody, nie dłużej
jednak niż do momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

S p e ł n i a n i e
o b o w i ą z k ó w
podatkowych (m.in.
wystawienie faktury
V A T ,
przechowywanie
d o k u m e n t a c j i
księgowej)

1) imię i nazwisko/firma;
2) adres zamieszkania/siedziby;
3) NIP;
4) numer Zamówienia;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, w tym
przypadku obowiązków wynikających z
prawa podatkowego)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez
Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie
niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym
upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

W y p e ł n i e n i e
o b o w i ą z k ó w
z w i ą z a n y c h z
ochroną danych
osobowy

1) imię;
2) nazwisko;
3) podane przez Ciebie dane
kontaktowe (adres e-mail;
adres do korespondencji;
numer telefonu).

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, w tym
przypadku obowiązków wynikających z
p r z e p i s ó w o o c h r o n i e d a n y c h
osobowych)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego
wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych
osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww.
danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia
roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

U s t a l e n i e ,
dochodzenie lub
o b r o n a p r z e d
roszczeniami

1) imię;
2) nazwisko;
3) firma;
4) adres e-mail;
5) adres zamieszkania/siedziby;
6) numer PESEL/KRS;
7) NIP.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu
realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, w tym
przypadku ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami mogącymi
powstać w związku z wykonywaniem
Umów zawartych z Administratorem)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z
Administratorem (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez
Administratora ww. działań)
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia
roszczeń mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

A n a l i z a T w o j e j
a k t y w n o ś c i w
Sklepie

1) data i godzina odwiedzin;
2) numer IP urządzenia;
3) rodzaj systemu operacyjnego
urządzenia;
4) przybliżona lokalizacja;
5) r o d z a j p r z e g l ą d a r k i
internetowej;
6) czas spędzony w Sklepie;
7) przeglądane Produkty;
8) odwiedzone podstrony oraz
inne działania podejmowane
w ramach Sklepu.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu
realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, w tym
przypadku uzyskania informacji o Twojej
aktywności w Sklepie)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez
Administratora informacji o Twojej aktywności w Sklepie (konsekwencją ich niepodania będzie
niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu
lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Administrowanie
Sklepem

1) adres IP;
2) data i czas serwera;
3) informacje o przeglądarce
internetowej;
4) i n f o r m a c j e o s y s t e m i e
operacyjnym.
Powyższe dane te są zapisywane
automatycznie w tzw. logach
serwera, przy każdorazowym
k o r z y s t a n i u z e S k l e p u
(administrowanie nim bez użycia
logów serwera i automatycznego
zapisu nie byłoby możliwe).

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu
realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, w tym
przypadku zapewnienia prawidłowego
działania Sklepu)

Profilowanie
W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu
bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane
osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać
wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu
do analizy Twojej aktywności w Sklepie oraz danych, które zapiszesz na Koncie.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie
uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do
preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji
ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań
marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego
wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z
Administratorem:
a) firma hostingowa;
b) operator logistyczny i firmy kurierskie;
c) dostawcy systemów płatności online;
d) dostawca usługi newslettera;
e) firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności w Sklepie i kierowania
marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics);
f) firma świadcząca usługi księgowe;

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym,
jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego
wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
W związku z korzystaniem przez Administratora narzędzi takich jak Google Analytics, Twoje dane
osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: USA, Chile, Singapur oraz
Tajwan (Republika Chińska). Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są klauzule
umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami
umownymi określonymi w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie
standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego
działania Sklepu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Sklepu w
sposób prawidłowy).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu
lub osiągnięcia celu przetwarzania.

przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady.
Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.
Uprawnienia
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:
1) prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez
Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie
pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
2) jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób
niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
3) w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych
osobowych, np. gdy:
a) dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
b) skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma
prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
d) konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku
prawnego;

4) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie
udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz
prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
5) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie
udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym
momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
6) jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest
niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz
zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub
dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je
przechowywał;
7) masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których
podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie
skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w
ww. celu;
8) masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Pliki cookies
1. Administrator informuje, że Sklep korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w
Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane
przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których
usług korzysta Administrator (np. Facebooka, Google’a).
2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
a) zapewnienie prawidłowego działania Sklepu – dzięki plikom cookies, możliwe jest
sprawne działanie Sklepu, korzystanie z jego funkcji oraz wygodne przemieszczanie się
między poszczególnymi podstronami;

b) zwiększenie komfortu przeglądania Sklepu – dzięki plikom cookies możliwe jest
wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
c) tworzenie statystyk– pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu
korzystania przez użytkowników ze Sklepu. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie
Sklepu i dostosowywanie jego działania do preferencji użytkowników;
d) prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może
kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.

3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe
(sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast
zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
4. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu
znajdującym się w dolnej części strony internetowej Sklepu. W zależności od Twojej decyzji,
możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych
plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
6. Administrator korzysta z następujących plików cookies lub wykorzystujących je narzędzi:

7. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na
Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć
zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Sklep.
Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne
trudności w korzystaniu ze Sklepu, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie,
NARZĘDZIE DOSTAWCA FUNKCJE I ZAKRES POBIERANYCH

DANYCH OKRES DZIAŁANIA

Niezbędne
pliki cookies Administrator

Działanie tych plików jest niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania
strony internetowej Sklepu, dlatego
nie możesz ich wyłączyć. Dzięki tym
plikom (pobierających m.in. numer
IP Twojego urządzenia), możliwe
jest m.in. informowanie Cię o
plikach cookies działających na
stronie internetowej Sklepu

W i ę kszo ś ć n i ez b ę d nyc h
plików cookies ma charakter
sesyjny, niektóre jednak
p o z o s t a j ą w T w o i m
urządzeniu końcowym przez
okres 12miesięcy lub do
momentu ich usunięcia;

Google
Analytics Google

Narzędzie to umożliwia zbieranie
danych statystycznych o sposobie
korzystania z Sklepu przez Klientów,
m.in. o liczbie odwiedzin, czasie
trwania odwiedzin, stosowanej
wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane
dane pomagają ulepszać Sklep oraz
czynić go bardziej przyjaznym dla
Klientów.

do 2 lat lub do momentu ich
usunięcia (w zależności o
tego, które z wymienionych
zdarzeń nastąpi wcześniej)

Facebook
Pixel Facebook

Narzędzie to umożliwia ustalenie,
że o d w i e d z i ł e ś S k l e p ta k że
skierowanie do Ciebie reklam
w yświetlanych na portalach
społecznościowych Facebook i
Instagram oraz mierzenie ich
skuteczności.

d o 3 m i e s i ę c y l u b d o
momentu ich usunięcia (w
zależności o tego, które z
w y m i e n i o n y c h zd a r ze ń
nastąpi wcześniej)

dłuższego okresu ładowania się strony Sklepu, ograniczeń w korzystaniu z niektórych
funkcjonalności.
Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o